(1)
Helmedach, A. wangsmigration, Bevölkerungsverschiebungen nd "ethnische Säuberungen" in er eschichte t- nd Südisteuropas. comparativ 2017, 5, 169-170.