(1)
Fuchs, E. orst alter lanke/ irk leischer, Aufklärung nd istorik. Aufsätze ur ntwicklung er eschichtswissenschaft, irchengeschichte nd eschichtstheorie in er eutschen Aufklärung, ruck & erlag artmut penner, altrop: 1991, 393 . comparativ 2018, 2, 162-164.