(1)
Middell, M. othar all (Hrsg.), om lten um euen Bürgertum. ie mitteleuropäische tadt m mbruch 1780-1820, . ldenbourg erlag, München: 1991, 678 . (=Stadt nd Bürgertum, rsg. othar all, d. 3). comparativ 2018, 2, 167-169.