(1)
Keller, K. ainer udemann/ olf ittenbrock (Hrsgg.), tadtentwicklung m eutsch-französisch-uxemburgischen renzraum (19. d 20. Jahrhundert). Développement rbain ans a région frontalière rance-llemagne-uxembourg (XIXe t Xe siècles), Saarbrücker rucke: 362 S., 80 Abb., 11 ab. (=Veröffentlichungen er ommission für saarländische andesgeschichte nd olksforschung 21). comparativ 2018, 2, 169-171.