(1)
Sutter, T. eorg obruba, emeinschaft hne oral. heorie nd mpirie oralfreier emeinschaftskonstruktionen. assagen erlag: ien 1994, 228 . comparativ 2018, 4, 176-180.