(1)
Zaunstöck, H. Helmut Reinalter (Hrsg.), Aufklärungsgesellschaften,: Frankfurt a.M., Berlin, Bern, New York, Paris, Wien 1993, 126 S. {Schriftenreihe Der Internationalen Forschungsstelle „Demokratische Bewegungen in Mitteleuropa 1770--1850&Quot;, Bd. 10). comparativ 2018, 5, 164-167.