Middell, K. (2018). Nikolaj E. Koposov, Vysîaja bjurokratija vo Francii XVII veka, Izdatel’stvo Leningradskogo Universiteta, Leningrad: 1990,246 S. omparativ, 2(4), 154–156. etrieved from https://www.comparativ.net/v2/article/view/2140